Met het programma Conscious Discipline wordt een school in staat gesteld om haar onderwijs te hervormen volgens de gestelde doelen voor het onderwijs 2032. In deze hervorming wordt een grotere nadruk gelegd op persoonlijke ontwikkeling (naast kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming ). Door een beter evenwicht tussen deze onderwijscomponenten kan het onderwijs leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot veerkrachtige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Waarom

Conscious Disciplinee is een multidisciplinair programma op het gebied van zelfregulatie, sociaal-emotionele vaardigheden en schoolcultuur. Het helpt scholen om een onderwijssysteem neer te zetten waarbij het verkrijgen van een veilige basis en verbondenheid in de klas en de school essentiële elementen zijn waardoor maximale benutting van de prefrontale cortex. Hierdoor worden kinderen in staat gesteld om executieve vaardigheden uit te voeren zoals kunnen focussen op je werk en uitleg, plannen en organiseren van hun werkzaamheden, empathisch vermogen, probleemoplossend vermogen etc. etc.

Het programma is gebaseerd wetenschappelijk onderzoek van het brein waaruit blijkt dat je innerlijke staat je gedrag bepaalt. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen en vindt hier ook een voorspelbare interactie plaats.

De verandering start bij de docent
Om een verandering in het onderwijs te kunnen maken is het daarom belangrijk te starten met inzichten en trainen van sociaal emotionele vaardigheden van de leerkrachten waardoor zij een voorbeeld kunnen zijn voor de leerlingen. Als de emotionele intelligentie toeneemt van volwassenen, zijn we beter in staat om een positieve gezonde cultuur op school te creëren. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de executieve functies gestimuleerd waardoor kinderen optimaal kunnen leren en pestgedrag afneemt of preventief aangepakt wordt.

Elke klas en school heeft zijn eigen cultuur. Dit vormt een belangrijke sleutel tot succes wanneer we ons hiervan bewust worden. Daarnaast zijn ook de gedragspatronen van een leerling een belangrijke indicator waar we kinderen moeten ondersteunen of helpen om goed kunnen leren, of juist niet.

Wetenschappelijk onderzoek bij scholen die Conscious Discipline toe passen heeft aangetoond dat:

  • Sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen toeneemt

  • Agressie en pestgedrag afneemt

  • Leerresultaten van kinderen toenemen

  • Afname van impulsiviteit, hyperactiviteit en acting-out gedrag bij ‘moeilijke’ kinderen

  • De effectieve leertijd toeneemt

  • Het een positieve sfeer teweegbrengt op school

  • Collegialiteit toeneemt in het schoolteam

Niet meer ‘Doe wat ik zeg maar doe wat ik doe’

Hoe ziet het eruit?

Met specifieke lesprogramma’s en pestpreventie helpen we kinderen niet bij het leren van belangrijke levensvaardigheden. Zeker niet als we daarnaast ook stickers en straf blijven uitdelen om hen maar te laten doen wat wij willen. Ze leren zulke vaardigheden van jou als docent wanneer jij het goede voorbeeld geeft in het dagelijkse leven. Een les over respect helpt niet als je regelmatig je stem verheft. Daarmee toon je zelf een gebrek aan respect. Als je lastige leerlingen straf geeft, buitensluit of opzadelt met een schuldgevoel, werkt een pestpreventieprogramma niet.

Tijd om voortaan anders met onze leerlingen om te gaan, dus. Niet meer ‘Doe wat ik zeg, maar doe wat ik doe’, wees als docent de verandering die je wilt zien. Dat is waarvoor Conscious Discipline bedoeld is. Je leert anders te denken en anders te doen. Jouw leven verandert daardoor en dat van je leerlingen ook, in positieve zin!

De basis van het Conscious Discipline programma is Het Slimme Breinmodel®.

Conscious Discipline is gebaseerd op Het Slimme-Breinmodel. Dit model helpt bij de overstap van een onderwijssysteem dat gebaseerd is op het beheersen van anderen naar een leercultuur op basis van veiligheid, verbinding en problemen oplossen. Veiligheid komt voort uit de Zeven Inzichten voor Bewuste Volwassenen, waarmee je je eigen innerlijke staat leert beheersen. Verbinding volgt uit het opbouwen van de Schoolfamilie, waarin gebruik wordt gemaakt van verbinding voor het bevorderen van samenwerking en optimale ontwikkeling van de hersenen. Kinderen leren zichzelf te reguleren en problemen op te lossen door strategieën die je je als leerkracht eigen kunt maken met de Zeven Vaardigheden.

Het sociaal-emotionele curriculum bestaat niet uit voorgeschreven lessen als toevoeging aan het basislesprogramma. Alledaagse gebeurtenissen in de klas vormen er de basis voor. Lastige situaties, iets aardigs doen voor elkaar, leerproblemen, ruzies, voortdurend overtreden van regels, of feestelijke aangelegenheden. Alles wat op school gebeurt, maakt deel uit van het sociaal-emotioneel curriculum. In de rekenles, bij de lunchpauze, in de fietsenstalling, of als er thuis een huisdier is overleden. Je kunt verstandige keuzes maken als je je snel aanpast aan de behoeften van jezelf en anderen, aan omstandigheden en lastige situaties. Door dat proces wordt iedereen op school steeds weerbaarder op emotioneel gebied.

De vier stappen uitgelegd

Dit is een neurologisch ontwikkelingsmodel als hulpmiddel om je eerst op de innerlijke bewustzijnsstaat te richten en dan pas op gedrag. Door allereerst naar de innerlijke staat te kijken, waar gedrag uit voortkomt, leer je jezelf te reguleren en ontwikkel je krachtige leidinggevende (executieve) vaardigheden voor het oplossen van problemen en het bereiken van doelen. Dat geldt zowel voor volwassenen als kinderen.

Veiligheid door zelfregulering. Leerkrachten en leerlingen merken eerder dat ze overstuur zijn en kunnen er op een goede manier mee omgaan.
Verbinding door het creëren van een Schoolfamilie gebaseerd op onderlinge verbondenheid en compassie. Leerkrachten en leerlingen worden in staat gesteld om gezonde contacten aan te gaan, elkaar te helpen bij het bereiken van hun doelen en anders te gaan kijken naar conflicten.
Problemen oplossen door ontwikkeling van de excecutieve vaardigheden. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen emotionele verkracht waardoor ze in staat worden gesteld te anticiperen op een situatie in plaats van te reageren (emotionele weerbaarheid).

Deze inzichten helpen je om aandachtig en bewust te worden, en ze helpen je te leren jezelf te reguleren. ‘Bewust’ wil zeggen dat je in een staat van actieve, open aandacht verkeert, in het huidige moment. Door gebrek aan bewuste gewaarwording ben je minder goed in staat om oude, geconditioneerde ‘discipline’methodes te vervangen door effectieve, nieuwe methodes. Hierdoor kun je jezelf reguleren en conflicten beschouwen als gelegenheid om te leren, dan leg je daarmee de basis voor veiligheid in je klas.

Een nieuw en effectief model voor scholen. Van oudsher leken scholen en klassen op een fabriek. Het doel van een fabriek is het creëren van gestandaardiseerde producten met een paradigma van straffen en belonen. Onderzoek en ervaring wijzen uit dat we een nieuw model nodig hebben voor scholen die veilig zijn voor iedereen en waarop alle leerlingen succesvol kunnen zijn. De Schoolfamilie is gebaseerd op het voorbeeld van het gezonde gezin, waar alle leden de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en fouten mogen maken. Er wordt gebruik gemaakt van routines, rituelen en concrete hulpmiddelen in de klas. Daarmee creëren ze de veiligheid en verbinding nodig voor een optimale ontwikkeling en een optimaal leerproces. Hiermee wordt bevordert:

  • impulsbeheersing door vaardigheden op gebied van co-regulatie;
  • samenwerking en bereidheid om te leren door een gevoel van saamhorigheid;
  • leidinggevende vaardigheden door het geven van het goede voorbeeld, handvatten en praktische lessen.

Dit zijn de gereedschappen die je als leerkracht nodig hebt om alledaagse problemen in de klas om te vormen tot leermomenten waarbij er levensvaardigheden worden aangereikt die zorgen die zorgen voor het aanleren van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden leren die ze nodig hebben om zichzelf te beheersen, conflicten op te lossen en pro-sociaal gedrag te ontwikkelen.

Wilt u met ons samenwerken aan een liefdevolle volgende generatie?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op om te kijken hoe wij u daarbij kunnen helpen!

Jouw gegevens zijn veilig, lees hier onze privacy- en cookieverklaring.