Met het programma Conscious Discipline wordt een kinderdagverblijf in staat gesteld om de pedagogische kwaliteit van haar zorg te verhogen doordat interactie vaardigheden van de pedagogisch medewerkers (leidsters) worden vergroot. In navolging van de hervorming in het onderwijs zal in het kinderdagverblijf van de toekomst een steeds grotere nadruk worden gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en aansluiting op het onderwijs. Het programma stelt de pedagogisch medewerkers in staat om een stabiele sociaal emotionele basis te leggen waarmee ze vaardig hun stap kunnen maken richting onderwijs waar ze zullen doorgroeien tot veerkrachtige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Waarom

In de eerste drie jaren van een menselijk leven wordt de blauwdruk gelegd voor de wijze waarop een kind op latere leeftijd met relaties en verbinding met de medemens om kan gaan. Omdat kinderen al op een hele jonge leeftijd naar een kinderdagverblijf worden gebracht ligt er voor een kinderdagverblijf een hele belangrijke taak. Het maken van wezenlijk contact tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leidsters stelt een kind letterlijk in staat om de benodigde verbindingen aan te leggen om emoties te kunnen reguleren in het moment en in de toekomst. Tijd investeren in contactspelletjes, fysiek contact, liedjes zingen, interactieve spelletjes onderling, aandachtig kinderen naar bed brengen en 1 op 1 contact intensiveren bij bijvoorbeeld een luier verschonen zijn van groot belang.

Ook komt er al jaren uit lange termijn onderzoek naar voren dat een goede sociale emotionele intelligentie van kinderen een voorspeller is voor een succesvoller leven als volwassene. Intelligentie of IQ helpt je om ergens te komen maar om echt succesvol te worden, heb je sociale en emotionele vaardigheden nodig. In het onderwijs van de toekomst wordt ook veel aandacht besteed aan deze vaardigheden.

Kinderen die sociaalvaardig zijn kunnen goed omgaan met hun emoties (positief en negatief), hebben een goede zelfkennis en kunnen omgaan met tegenslagen. Ze zijn empathisch en behulpzaam naar de mensen om zich heen en er- en herkennen de verschillen met de ander.

Een kind leren om zijn emotionele wereld te leren kennen en te leren hoe het om kan gaan met die grote gevoelens vraagt om geduld en kalmte van de pedagogisch medewerker en om kennis! De juiste kennis en bijbehorende instrumenten geeft de pedagogisch medewerker de mogelijkheid om een kind te laten groeien van conflicten en frustraties doordat een kind vanuit zo’n situatie nieuwe vaardigheden aangeboden krijgt. Hierdoor groeit het eigen bewustzijn en bouw je aan een gezonde innerlijke stem.

Kinderen zijn alleen in staat om nieuwe vaardigheden te leren als ze zich veilig voelen op de groep en zich verbonden voelen met de andere kinderen en de leidsters!

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Conscious Discipline zorgt dat:

  • Sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen toenemen

  • Agressie en pestgedrag afneemt

  • Resultaten van kinderen toenemen

  • Afname van impulsiviteit, hyperactiviteit en acting-out gedrag bij ‘moeilijke’ kinderen

  • De effectieve leertijd toeneemt

  • Het een positieve sfeer teweegbrengt

  • Collegialiteit toeneemt in het team

Elke groep en kinderdagverblijf heeft zijn eigen cultuur. Dit vormt een belangrijke sleutel tot succes wanneer we ons hiervan bewust worden. Daarnaast zijn ook de gedragspatronen van een kind een belangrijke indicator waar we het kind moeten ondersteunen of helpen om goed te kunnen leren, of juist niet.

Multidisciplinair programma

Conscious Discipline is een multidisciplinair programma op het gebied van zelfregulatie, sociaal-emotionele vaardigheden en cultuur op een kinderdagverblijf. Het helpt een kinderdagverblijf om een werkwijze neer te zetten waarbij een veilige basis en verbondenheid op de groep wordt verkregen. Door deze aanpak wordt een kind in staat gesteld om executieve vaardigheden te leren zoals empathisch vermogen, aandachtig spelen, woordenschat vormen en uitbreiden, assertieve houding leren, probleempjes oplossen etc. etc. Het programma is gebaseerd wetenschappelijk onderzoek van het brein waaruit blijkt dat je innerlijke staat je gedrag bepaalt. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen en in deze interactie vindt een voorspelbare interactie plaats.

De verandering start bij de pedagogisch medewerkers
Om een verandering in het kinderdagverblijf te kunnen maken is het belangrijk om te starten met inzichten en trainen van sociaal emotionele vaardigheden van de pedagogisch medewerkers waardoor zij een voorbeeld kunnen zijn voor de kinderen. Als de emotionele intelligentie toeneemt van volwassenen, zijn we beter in staat om een positieve gezonde cultuur op de groep te creëren.

Met specifieke lesprogramma’s en pestpreventie helpen we kinderen niet bij het leren van belangrijke levensvaardigheden. Zeker niet als we daarnaast ook stickers en straf blijven uitdelen om hen maar te laten doen wat wij willen. Ze leren deze vaardigheden van de volwassenen waar ze zich aan spiegelen. Een aanwijzing over respectvol met elkaar omgaan helpt niet als de pedagogisch medewerker regelmatig haar stem verheft. Daarmee wordt een gebrek aan respect getoond. Als je een lastig kind straf geeft, buitensluit of opzadelt met een schuldgevoel, werkt een pestpreventieprogramma niet.

De basis van het Conscious Discipline programma is Het Slimme Breinmodel®.

Door middel van dit model leer je je eigen emotionele staat en die van een kind herkennen en de interactie hiertussen. Veiligheid komt voort uit de Zeven Inzichten voor Bewuste Volwassenen, waarmee je je eigen innerlijke staat leert beheersen. Verbinding volgt uit het opbouwen van de verbonden groep, waarin gebruik wordt gemaakt van verbinding voor het bevorderen van samenwerking en optimale ontwikkeling van de hersenen. Kinderen leren zichzelf te reguleren en problemen op te lossen door strategieën die je je als leidster eigen kunt maken met de Zeven Vaardigheden.

Het sociaal-emotionele curriculum bestaat niet uit voorgeschreven lessen als toevoeging aan het basislesprogramma. Alledaagse gebeurtenissen op de groep vormen er de basis voor. Lastige situaties, iets aardigs doen voor elkaar, ruzies, voortdurend overtreden van regels, of feestelijke aangelegenheden. Alles wat op school gebeurt, maakt deel uit van het sociaal-emotioneel curriculum.

De vier stappen uitgelegd

Dit is een neurologisch ontwikkelingsmodel als hulpmiddel om je eerst op de innerlijke bewustzijnsstaat te richten en dan pas op gedrag. Door allereerst naar de innerlijke staat te kijken, waar gedrag uit voortkomt, leer je jezelf te reguleren en ontwikkel je krachtige leidinggevende (executieve) vaardigheden voor het oplossen van problemen en het bereiken van doelen. Dat geldt zowel voor volwassenen als kinderen.

Veiligheid door zelfregulering. Leerkrachten en leerlingen merken eerder dat ze overstuur zijn en kunnen er op een goede manier mee omgaan.
Verbinding door het creëren van een Schoolfamilie gebaseerd op onderlinge verbondenheid en compassie. Leerkrachten en leerlingen worden in staat gesteld om gezonde contacten aan te gaan, elkaar te helpen bij het bereiken van hun doelen en anders te gaan kijken naar conflicten.
Problemen oplossen door ontwikkeling van de excecutieve vaardigheden. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen emotionele verkracht waardoor ze in staat worden gesteld te anticiperen op een situatie in plaats van te reageren (emotionele weerbaarheid).

Deze inzichten helpen je om aandachtig en bewust te worden en ze helpen je te leren jezelf te reguleren. ‘Bewust’ wil zeggen dat je in een staat van actieve, open aandacht verkeert, in het huidige moment. Door gebrek aan bewuste gewaarwording ben je minder goed in staat om oude, geconditioneerde ‘discipline’methodes te vervangen door effectieve, nieuwe methodes. Hierdoor kun je jezelf reguleren en conflicten beschouwen als gelegenheid om te leren, dan leg je daarmee de basis voor veiligheid in de groep.

Een nieuw en effectief model voor kinderdagverblijven. Van oudsher lag de nadruk bij een kinderdagverblijf vooral op het leveren van fysieke zorg. Onderzoek en ervaring wijzen uit dat we een nieuw model nodig is voor kinderdagverblijven om te zorgen dat kinderen op een goede manier worden voorbereid op de basisschool. De Verbonden Groep is gebaseerd op het voorbeeld van het gezonde gezin, waar alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en fouten mogen maken. Er wordt gebruik gemaakt van routines, rituelen en concrete hulpmiddelen op de groep. Daarmee creëren ze de veiligheid en verbinding nodig voor een optimale ontwikkeling en een optimaal leerproces. Hiermee wordt bevorderd:

  • impulsbeheersing door vaardigheden op gebied van co-regulatie;
  • samenwerking en bereidheid om te leren door een gevoel van saamhorigheid;
  • leidinggevende vaardigheden door het geven van het goede voorbeeld, handvatten en praktische lessen.

Dit zijn de gereedschappen die je als leidster nodig hebt om alledaagse problemen op de groep om te vormen tot leermomenten waarbij er levensvaardigheden worden aangereikt die zorgen voor het aanleren van sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. Vaardigheden die ze nodig hebben om zichzelf te beheersen, conflicten op te lossen en pro-sociaal gedrag te ontwikkelen.

Wilt u met ons samenwerken aan een liefdevolle volgende generatie?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op om te kijken hoe wij u daarbij kunnen helpen!

Jouw gegevens zijn veilig, lees hier onze privacy- en cookieverklaring.